Historik kring bildande av vattenråd för Ångermanälven/Vapstälven

I Sverige finns en lång tradition av vattenvård. Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660), vilken omsätter EU:s vattendirektiv till svensk lagstiftning, innebär delvis en ny syn på vattenvård. Den nya synen innebär ökade krav, dels genom att målen har höjts och dels genom att förvaltningen av vatten ska ske i samverkan med alla berörda aktörer.

Målet är att allt vatten, grund-, inlands- och kustvatten, ska uppnå god vattenstatus och att vattenförsörjningen ska vara långsiktigt tryggad. En stor förändring är att förvaltningen av våra vatten ska utgå från vattnets naturliga avgränsningar, avrinningsområden, och då behöver myndigheter och andra aktörer samverka över kommun- och länsgränser för att uppnå en helhetssyn. Alla parter med intressen i vattenfrågor ska ges möjlighet att delta i en samverkansprocess där man tar fram underlag till de beslut som vattendelegationen ska fatta.

Som ett steg för att uppnå en dialog och ett samarbete mellan berörda parter och intressenter har vattenmyndigheterna föreslagit att samverkansgrupper, så kallade vattenråd, bildas inom kustområden och avrinningsområden. Vattenrådens roll är att vara ett rådgivande organ för myndigheternas arbete med vattenförvaltning. Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt gav länsstyrelserna inom distriktet i uppdrag att initiera bildande av vattenråd.

Länsstyrelsen Västernorrland bjöd därför in intressenter till ett möte i Sollefteå den 13 juni 2006, för att diskutera frågan. Ett av resultaten från mötet i Sollefteå var att deltagarna ansåg att Länsstyrelsen skulle ta fortsatt initiativ till bildandet av vattenråd. Länsstyrelsen tog därför fram ett förslag till sammansättning av vattenråd utifrån uppsatta kriterier från vattenmyndigheten.
Förslaget skickades ut för synpunkter i januari 2007 och utifrån svaren korrigerades sammansättningen. Utifrån denna sammansättning ombads intressegrupper att samordna sig och utse en gemensam representant att ingå i vattenrådet. För intresseområdena turism och sportfiske blev ingen representant utsedd, ansvaret för att representera dessa intresseområden skulle tillsvidare ligga på kommunerna. Vattendelegationen beslutade att den föreslagna sammansättningen skulle utgöra vattenråd för Ångermanälven/Vapstälvens avrinningsområde (se nedan).

 

Vattenrådets sammansättning

KOMMUNER
Kommunerna företräder allmänheten, är verksamhetsutövare (vatten och avloppshantering), har ansvar för planering av användning av mark och vatten och är även tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.. Kommunerna är en av de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet och är dessutom beroende av vattnets status för sin verksamhet.
Roll i vattenrådet: Kommunerna har i detta sammanhang flera roller bl.a. som representant för allmänheten, sakkunnig inom kommunal planering, verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet. Tanken är att representanterna från kommunerna ska vara sakkunniga inom olika kommunala intresseområden. Samtliga av kommunerna tillsatta representanter företräder kommunala intressen inom hela avrinningsområdet och inte bara inom sina respektive kommuner. Kommunerna har 5 gemensamma representanter i vattenrådet.

SKOGSBOLAG
Skogsbruk är den största areella näringen inom avrinningsområdet och bedrivs till mycket stor del av skogsbolag. Skogsbruk påverkar förutsättningar för att uppnå god status i grund- och ytvatten. Skogsbolagen hör till de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör skogsbolagens verksamhet inom hela avrinningsområdet. Skogsbolagen har en gemensam representant i vattenrådet.

LANTBRUK
Lantbruk är en areellt omfattande näring inom avrinningsområdet. Lantbruk påverkar förutsättningar för att uppnå god status i grund- och ytvatten. Lantbrukarna hör till de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör lantbruksverksamhet inom hela avrinningsområdet. Lantbrukarnas representant i vattenrådet är LRF.

VATTENKRAFTPRODUCENTER
Vattenkraftproduktion är en omfattande näring inom hela avrinningsområdet och bedrivs till mycket stor del av kraftbolag. Vattenkraftproduktion påverkar förutsättningar för att uppnå god status i grund- och ytvatten. Vattenkraftproducenterna hör till de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör vattenkraftsproduktion inom hela avrinningsområdet. Kraftbolagen har föreslagit en gemensam representant.

ÅNGERMANÄLVENS VATTENREGLERINGSFÖRETAG
Vattenkraftproduktion och därmed vattenreglering är en omfattande verksamhet inom hela avrinningsområdet. Vattenregleringsföretagen ägs gemensamt av vattenkraftproducenterna och har från dessa i uppdrag att samordna och sköta vattenhushållningen i bl a Ångermanälven. Dessutom ingår uppgifter som att driva fiskodlingen i Långsele (Faxälven), skadereglera, underhålla egna och på uppdrag delägarens anläggningar, samt i övrigt samordna frågor som berör vattenkraftverksamheten. Vattenreglering och vattenkraftproduktion påverkar förutsättningar för att uppnå god status i grund- och ytvatten. Vattenregleringsföretagen hör till de viktigaste aktörerna med påverkansansvar inom avrinningsområdet.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör vattenreglering inom hela avrinningsområdet. Ångermanälvens vattenregleringsföretag har en representant i vattenrådet.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Naturskyddsföreningen är den största ideella naturskyddsorganisationen inom avrinningsområdet och sitter därför med som sakkunnig i dessa frågor. Företräder det ideella naturvårdsintresset.
Roll i vattenrådet: Ideell intresseorganisation. Sitter med som sakkunnig i frågor som berör generell naturvård och naturskydd inom hela avrinningsområdet. En representant är utsedd Naturskyddsföreningen.

RENNÄRINGEN/SAMERNA
Rennäringen är en areellt omfattande näring inom avrinningsområdet. Förutom rennäringen så är ledamoten också sakkunnig inom andra samiska intressen. Är beroende av vattnets status för sin verksamhet
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör rennäringens verksamhet och intressen inom hela avrinningsområdet. Samebyarna inom avrinningsområdet har föreslagit en gemensam representant.

SVERIGES FISKEVATTENFÖRBUND
Fiskevattenägarna har en omfattande organisation inom avrinningsområdet framförallt genom fiskevårdsområden. Fiske och sportfiske är en omfattande verksamhet inom avrinningsområdet, vilken fiskevattenägare skapar förutsättningar för. Inom fiskevårdsområdena finns dessutom ett stort intresse för att återställa sjöar och vattendrag. Fiskevattenägarna är beroende av vattnets status.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör fiskevattenägarna och fiskevårdsområdena inom hela avrinningsområdet. Länens fiskevattenägarförbund inom avrinningsområdet har föreslagit en gemensam representant

ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION
En stor del av avrinningsområdet är utbyggt och reglerat för vattenkraftsproduktion. Vattenkraft och vattenreglering påverkar förutsättningar för andra intresseområden inom avrinningsområdet. Älvräddarna företräder framförallt naturvärdena i strömmande vatten ur ett mångfaldsperspektiv och därtill intressen som nyttjar strömmande vatten för friluftsliv och rekreation. Ansökte och fick en representant i vattenrådet år 2010.
Roll i vattenrådet: Sitter med som sakkunnig i frågor som berör påverkan från vattenkraftsutbyggnad på biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation inom hela avrinningsområdet. Älvräddarnas samorganisation har en representant i vattenrådet.
 

ÅNGERMANÄLVENS, FAXÄLVENS, FJÄLLSJÖÄLVENS FISKERÅD
Ångermanälven, Faxälven, Fjällsjöälvens Fiskeråd, en samlande organisation för alla nämnda älvars fiskevårdsområdesföreningar. Med fokus på att få till miljöanpassningar i vattenkraften för de vandrande fiskarternas överlevnad.